Nie jest najgorsze to, że ludzie wielu rzeczy nie wiedzą, gorsze jest to, że wiedzą tak wiele rzeczy niepotrzebnych.


nie-jest-najgorsze-to-że-ludzie-wielu-rzeczy-nie-wiedzą-gorsze-jest-to-że-wiedzą-tak-wiele-rzeczy-niepotrzebnych
anonimniejestnajgorszetożeludziewielurzeczyniewiedzągorszewiedzątakwieleniepotrzebnychnie jestjest najgorszeże ludzieludzie wieluwielu rzeczyrzeczy nienie wiedzągorsze jestże wiedząwiedzą taktak wielewiele rzeczyrzeczy niepotrzebnychnie jest najgorszeże ludzie wieluludzie wielu rzeczywielu rzeczy nierzeczy nie wiedząże wiedzą takwiedzą tak wieletak wiele rzeczywiele rzeczy niepotrzebnychże ludzie wielu rzeczyludzie wielu rzeczy niewielu rzeczy nie wiedząże wiedzą tak wielewiedzą tak wiele rzeczytak wiele rzeczy niepotrzebnychże ludzie wielu rzeczy nieludzie wielu rzeczy nie wiedząże wiedzą tak wiele rzeczywiedzą tak wiele rzeczy niepotrzebnych

Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Uczonymi na ogół zostają osobnicy, którzy w szkole nie potrafili nauczyć się wielu niepotrzebnych rzeczy.Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna.Dowcip jest wiedzą o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych.Ludzie nig­dy nie wiedzą, że są szczęśli­wi. Wiedzą tyl­ko kiedy, by­li szczęśliwi.Z ludźmi zaw­sze jest tak, że wiedząc wiele, nicze­go nie wiedzą do końca.