Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu.


nie-jest-naszym-przyjacielem-ten-kto-nam-mówi-pochlebstwa-ale-również-i-ten-kto-nam-nigdy-nie-powie-komplementu
magdalena samozwaniecniejestnaszymprzyjacielemtenktonammówipochlebstwaalerównieżnigdyniepowiekomplementunie jestjest naszymnaszym przyjacielemprzyjacielem tenkto namnam mówimówi pochlebstwaale równieżrównież ii tenkto namnam nigdynigdy nienie powiepowie komplementunie jest naszymjest naszym przyjacielemnaszym przyjacielem tenkto nam mówinam mówi pochlebstwaale również irównież i tenkto nam nigdynam nigdy nienigdy nie powienie powie komplementunie jest naszym przyjacielemjest naszym przyjacielem tenkto nam mówi pochlebstwaale również i tenkto nam nigdy nienam nigdy nie powienigdy nie powie komplementunie jest naszym przyjacielem tenkto nam nigdy nie powienam nigdy nie powie komplementu

Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem.Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.