Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za twoje uczynki. Nieszczęściem będzie, jeśli będziesz spełniać dobre uczynki po to, aby cię chwalono.


nie-jest-nieszczęściem-śli-ludzie-będą-ę-chwalić-za-twoje-uczynki-nieszczęściem-będzie-śli-będziesz-spełniać-dobre-uczynki-po-to-aby-ę
lew tołstojniejestnieszczęściemjeśliludziebędącięchwalićzatwojeuczynkinieszczęściembędziebędzieszspełniaćdobreuczynkipotoabychwalononie jestjest nieszczęściemjeśli ludzieludzie będąbędą cięcię chwalićchwalić zaza twojetwoje uczynkinieszczęściem będziejeśli będzieszbędziesz spełniaćspełniać dobredobre uczynkiuczynki poaby cięcię chwalononie jest nieszczęściemjeśli ludzie będąludzie będą ciębędą cię chwalićcię chwalić zachwalić za twojeza twoje uczynkijeśli będziesz spełniaćbędziesz spełniać dobrespełniać dobre uczynkidobre uczynki poaby cię chwalono

Jeśli sprawisz, że ludziom będzie się zdawało, że myślą - będą cię kochać, kiedy zmusisz ich do myślenia - znienawidzą cię.Jeśli będziesz krzyczał,wielu cię usłyszy, jeśli będziesz mówił cicho wielu cię zrozumie.Pamiętaj, że ludzie oceniają głównie twoje uczynki, nie zamiary. Możesz mieć w piersi złote serce, ale takie samo ma jajko ugotowane na twardo.Jeśli będziesz mówił głośno, wielu cię usłyszy. Jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie.Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię.Niech żadne dobre uczynki nie pozostaną bez kary.