Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi.


nie-jest-rzeczą-etyki-wchodzić-w-targi
soren aabye kierkegaardniejestrzecząetykiwchodzićtarginie jestjest rzecząrzeczą etykietyki wchodzićwchodzić ww targinie jest rzecząjest rzeczą etykirzeczą etyki wchodzićetyki wchodzić wwchodzić w targinie jest rzeczą etykijest rzeczą etyki wchodzićrzeczą etyki wchodzić wetyki wchodzić w targinie jest rzeczą etyki wchodzićjest rzeczą etyki wchodzić wrzeczą etyki wchodzić w targi

Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.Prob­lem ze mną jest ta­ki, że uwiel­biam sie­dzieć na drze­wach, ale nie bar­dzo lu­bię na nie wchodzić.Nie jest hańbą wchodzić do do­mu kur­ty­zany, hańbą jest nie umieć zeń wyjść.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo.