Nie jest zwycięzcą ten, co zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski.


nie-jest-zwycięzcą-ten-co-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
quintus eniuszniejestzwycięzcątencozwyciężyłjeżelizwyciężonynieuznałswejklęskinie jestjest zwycięzcązwycięzcą tenco zwyciężyłjeżeli zwyciężonyzwyciężony nienie uznałuznał swejswej klęskinie jest zwycięzcąjest zwycięzcą tenjeżeli zwyciężony niezwyciężony nie uznałnie uznał swejuznał swej klęskinie jest zwycięzcą tenjeżeli zwyciężony nie uznałzwyciężony nie uznał swejnie uznał swej klęskijeżeli zwyciężony nie uznał swejzwyciężony nie uznał swej klęski

Nie jest zwycięzcą ten, kto zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski. -Quintus Eniusz
nie-jest-zwycięzcą-ten-kto-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma dobrych przyjaciół -Przysłowie mongolskie
zwycięzca-wielu-przyjaciół-zwyciężony-dobrych-przyjaciół
Nie poniżam się do rywalizacji, w której zwyciężony jest lepszy od zwycięzcy. -Demostenes
nie-poniżam-ę-do-rywalizacji-w-której-zwyciężony-jest-lepszy-od-zwycięzcy
A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie! Dzisiejszym idealistom -Adam Asnyk
a-ten-zwycięzcą-kto-drugim-da-najwięcej-światła-od-siebie-dzisiejszym-idealistom
Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej. -Karol Dickens
prawdziwym-patriotą-jest-ten-który-nie-ze-wszystkiego-jest-zadowolony-w-swej-ojczyźnie-to-człowiek-który-pragnie-i-walczy-o-to-by-w-niej-było