Nie jest zwycięzcą ten, kto zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski.


nie-jest-zwycięzcą-ten-kto-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
quintus eniuszniejestzwycięzcątenktozwyciężyłjeżelizwyciężonynieuznałswejklęskinie jestjest zwycięzcązwycięzcą tenkto zwyciężyłjeżeli zwyciężonyzwyciężony nienie uznałuznał swejswej klęskinie jest zwycięzcąjest zwycięzcą tenjeżeli zwyciężony niezwyciężony nie uznałnie uznał swejuznał swej klęskinie jest zwycięzcą tenjeżeli zwyciężony nie uznałzwyciężony nie uznał swejnie uznał swej klęskijeżeli zwyciężony nie uznał swejzwyciężony nie uznał swej klęski

Nie jest zwycięzcą ten, co zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski. -Quintus Eniusz
nie-jest-zwycięzcą-ten-co-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma dobrych przyjaciół -Przysłowie mongolskie
zwycięzca-wielu-przyjaciół-zwyciężony-dobrych-przyjaciół
A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie! Dzisiejszym idealistom -Adam Asnyk
a-ten-zwycięzcą-kto-drugim-da-najwięcej-światła-od-siebie-dzisiejszym-idealistom
Kto raz się zbuntował nie może pozostać nadal niewolnikiem. A jeżeli nawet pozostanie - to będzie miał świadomość swej niewoli. -Zofia Nałkowska
kto-raz-ę-zbuntował-nie-może-pozostać-nadal-niewolnikiem-a-żeli-nawet-pozostanie-to-będzie-miał-świadomość-swej-niewoli
Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France
dobrym-krytykiem-jest-ten-kto-opowiada-o-przygodach-swej-duszy-pośród-arcydzieł