Nie każda szara masa ma coś wspólnego z mózgiem.


nie-każda-szara-masa-coś-wspólnego-z-mózgiem
stanisław jerzy lecniekażdaszaramasacośwspólnegomózgiemnie każdakażda szaraszara masamasa mama coścoś wspólnegowspólnego zz mózgiemnie każda szarakażda szara masaszara masa mamasa ma cośma coś wspólnegocoś wspólnego zwspólnego z mózgiemnie każda szara masakażda szara masa maszara masa ma cośmasa ma coś wspólnegoma coś wspólnego zcoś wspólnego z mózgiemnie każda szara masa makażda szara masa ma cośszara masa ma coś wspólnegomasa ma coś wspólnego zma coś wspólnego z mózgiem

Historia rzadko ma coś wspólnego z elegancją. -Maria Dąbrowska
historia-rzadko-coś-wspólnego-z-elegancją
Nikt nie rodzi się sobą. Każdy rodzi się z masą marzeń, obciążony masą ideałów innych ludzi i musi się z tym uporać. -Anonim
nikt-nie-rodzi-ę-sobą-każdy-rodzi-ę-z-masą-marzeń-obciążony-masą-ideałów-innych-ludzi-i-musi-ę-z-tym-uporać
Nadmierne pragnienie, by być kochanym, niewiele ma wspólnego z prawdziwą miłością. Umiłowanie samego siebie zawiera zawsze coś samobójczego. -Bertold Brecht
nadmierne-pragnienie-by-być-kochanym-niewiele-wspólnego-z-prawdziwą-miłośą-umiłowanie-samego-siebie-zawiera-zawsze-coś-samobójczego