Nie każdemu z życiem do twarzy.


nie-każdemu-z-życiem-do-twarzy
stanisław jerzy lecniekażdemużyciemdotwarzynie każdemukażdemu zz życiemżyciem dodo twarzynie każdemu zkażdemu z życiemz życiem dożyciem do twarzynie każdemu z życiemkażdemu z życiem doz życiem do twarzynie każdemu z życiem dokażdemu z życiem do twarzy

Łzy na twarzy mężczyz­ny są bar­dziej męskie niżeli je­go sper­ma na twarzy kobiety.Jedną z cech miłości jest krańcowa wrażliwość na widok twarzy podobnych do twarzy ukochanego kobiety, i odkrywanie jej w twarzach nieznanych.Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych.Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki.Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka.Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia.