Nie każdy dzień jest wspa­niały, Lecz w każdym dniu, da się zna­leźć coś wspaniałego.


nie-każdy-dzień-jest wspa­niały-lecz-w każdym-dniu-da ę-zna­źć-coś-wspaniałego
aleksazajniekażdydzieńjest wspa­niałyleczw każdymdniuda sięzna­leźćcośwspaniałegonie każdykażdy dzieńdzień jest wspa­niałylecz w każdymw każdym dniuda się zna­leźćzna­leźć coścoś wspaniałegonie każdy dzieńkażdy dzień jest wspa­niałylecz w każdym dniuda się zna­leźć cośzna­leźć coś wspaniałegonie każdy dzień jest wspa­niałyda się zna­leźć coś wspaniałego

Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.Ja cię kocham, i o tym wiem To do ciebie na­leży każdy me­go życia dzień Chciałabym ci coś po­wie­dzieć, lecz po­rażki się boje Te­raz na roz­sta­ju dróg stoję Bo chce zaurocze­nie wyz­nać ci Lecz bo­je się , że Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? Kom­pendium wie­dzy słoików zbierało się właśnie wokół pur­pu­rowe­go na­par­stka. Słońce u ze­nitu za­wiszo­ne wy­soko, a ciepło da­je jak­by było o łokieć. Ten dzień był tak wspa­niały że byłęm oświet­la­ny kwiatem ludzkiego i wschodzące­go słońca. NARAZ.