Nie każdy i nie zawsze zapłakać może.


nie-każdy-i-nie-zawsze-zapłakać-może
józef ignacy kraszewskiniekażdyniezawszezapłakaćmożenie każdykażdy ii nienie zawszezawsze zapłakaćzapłakać możenie każdy ikażdy i niei nie zawszenie zawsze zapłakaćzawsze zapłakać możenie każdy i niekażdy i nie zawszei nie zawsze zapłakaćnie zawsze zapłakać możenie każdy i nie zawszekażdy i nie zawsze zapłakaći nie zawsze zapłakać może

Miłość nie zawsze może pokonać cierpienie, ale może je uczynić znośnym, a nawet radosnym!Jes­tem kwiatem o płat­kach śniegu, cze­kam na słońce, aby szczerze zapłakac i zniknąć...Bo każdy jest czyjąś manią, lecz nie każdy o tym wie. Nasłuchuję kroków, bzdur­nych wyroków... ...Nie. Wal­czę ze sobą, umieram powoli, a Ciebie to jed­nak nie boli. Po­win­nam w końcu pod­dać się...? Nie! Widzę, nie widzisz. Spoj­rze­niem szydzisz. A może jednak... Nie? Kochałam. Zdobyłam. Prawdę odkryłam? Nie...Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze.Panie, spraw bym nie mówił zawsze, wszędzie i na każdy temat.