Nie każdy jest ko­walem swe­go lo­su. Prze­ważnie by­wa się kowadłem.


nie-każdy-jest ko­walem-swe­go-lo­su-prze­ważnie by­wa ę-kowadłem
wiesław malickiniekażdyjest ko­walemswe­golo­suprze­ważnie by­wa siękowadłemnie każdykażdy jest ko­walemjest ko­walem swe­goswe­go lo­suprze­ważnie by­wa się kowadłemnie każdy jest ko­walemkażdy jest ko­walem swe­gojest ko­walem swe­go lo­sunie każdy jest ko­walem swe­gokażdy jest ko­walem swe­go lo­sunie każdy jest ko­walem swe­go lo­su

Po­wiadają, że człowiek jest ko­walem swe­go lo­su. Ale dość często los jest ko­walem, zaś po­niektóry człowiek kowadłem.Człowiek jest ko­walem włas­ne­go szczęścia. Pew­no dla­tego tak często znaj­du­jemy się między młotem a kowadłem.Człowiek jest ko­walem swe­go losu.Naj­gor­sze w kom­plek­sie niższości jest to, że cier­pią nań prze­ważnie niewłaści­wi ludzie.Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie.Ludzie są prze­ważnie źli.