Nie każdy przypadek jest nieuchronny. Ale los często działa poprzez przypadki.


nie-każdy-przypadek-jest-nieuchronny-ale-los-często-działa-poprzez-przypadki
anna jokainiekażdyprzypadekjestnieuchronnyalelosczęstodziałapoprzezprzypadkinie każdykażdy przypadekprzypadek jestjest nieuchronnyale loslos częstoczęsto działadziała poprzezpoprzez przypadkinie każdy przypadekkażdy przypadek jestprzypadek jest nieuchronnyale los częstolos często działaczęsto działa poprzezdziała poprzez przypadkinie każdy przypadek jestkażdy przypadek jest nieuchronnyale los często działalos często działa poprzezczęsto działa poprzez przypadkinie każdy przypadek jest nieuchronnyale los często działa poprzezlos często działa poprzez przypadki

Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Każdy ko­goś kocha, ale nie często z wzajemnością.Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa.Ma­ma po­wie­działa mi, że każdy ma swo­jego anioła, że każdy ma i będzie go miał.Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.