Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie. Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy. Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych. To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie.


nie-kieruj ę-w życiu-pot­rzebą-za­dowo­lenia-wszys­tkich-dookoła-ciebie-gdy-na­wet-ci ę-uda- nie będziesz-szczęśli­wy-Życie
paulina_ksiezniczka1997niekieruj sięw życiupot­rzebąza­dowo­leniawszys­tkichdookołaciebiegdyna­wetci sięuda nie będzieszszczęśli­wyyciejest zbytkrótkieby za­dowa­laćin­nychtoty jes­teśnaj­ważniej­sząosobąw swoimżyciui takniechzostanienie kieruj siękieruj się w życiuw życiu pot­rzebąpot­rzebą za­dowo­leniaza­dowo­lenia wszys­tkichwszys­tkich dookoładookoła ciebiegdy na­wetna­wet ci sięci się uda nie będziesz szczęśli­wyŻycie jest zbytjest zbyt krótkiekrótkie by za­dowa­laćby za­dowa­lać in­nychty jes­teś naj­ważniej­sząnaj­ważniej­szą osobąosobą w swoimw swoim życiużyciu i taki tak niechniech zostanienie kieruj się w życiukieruj się w życiu pot­rzebąw życiu pot­rzebą za­dowo­leniapot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkichza­dowo­lenia wszys­tkich dookoławszys­tkich dookoła ciebiegdy na­wet ci sięna­wet ci się udaŻycie jest zbyt krótkiejest zbyt krótkie by za­dowa­laćkrótkie by za­dowa­lać in­nychty jes­teś naj­ważniej­szą osobąnaj­ważniej­szą osobą w swoimosobą w swoim życiuw swoim życiu i takżyciu i tak niechi tak niech zostanie

- Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona... -doorka
 te­raz-jes­teś-na pew­no-naj­szczęśliw­sza-w swoim-życiu-nie-naj­szczęśliw­sza-będę-do­piero-wte­dy-gdy-przy­tulą-mnie