Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie. Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy. Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych. To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie.


nie-kieruj ę-w życiu-pot­rzebą-za­dowo­lenia-wszys­tkich-dookoła-ciebie-gdy-na­wet-ci ę-uda- nie będziesz-szczęśli­wy-Życie
paulina_ksiezniczka1997niekieruj sięw życiupot­rzebąza­dowo­leniawszys­tkichdookołaciebiegdyna­wetci sięuda nie będzieszszczęśli­wyyciejest zbytkrótkieby za­dowa­laćin­nychtoty jes­teśnaj­ważniej­sząosobąw swoimżyciui takniechzostanienie kieruj siękieruj się w życiuw życiu pot­rzebąpot­rzebą za­dowo­leniaza­dowo­lenia wszys­tkichwszys­tkich dookoładookoła ciebiegdy na­wetna­wet ci sięci się uda nie będziesz szczęśli­wyŻycie jest zbytjest zbyt krótkiekrótkie by za­dowa­laćby za­dowa­lać in­nychty jes­teś naj­ważniej­sząnaj­ważniej­szą osobąosobą w swoimw swoim życiużyciu i taki tak niechniech zostanienie kieruj się w życiukieruj się w życiu pot­rzebąw życiu pot­rzebą za­dowo­leniapot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkichza­dowo­lenia wszys­tkich dookoławszys­tkich dookoła ciebiegdy na­wet ci sięna­wet ci się udaŻycie jest zbyt krótkiejest zbyt krótkie by za­dowa­laćkrótkie by za­dowa­lać in­nychty jes­teś naj­ważniej­szą osobąnaj­ważniej­szą osobą w swoimosobą w swoim życiuw swoim życiu i takżyciu i tak niechi tak niech zostanie

Gdy in­ni cze­goś pot­rze­bują, jes­teś pier­wszą osobą, którą proszą o po­moc. Gdy wszys­tko dob­rze im się układa, na­wet nie za­pytają, co u ciebie. Ta­kie życie...- Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona...Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.Miłość czym jes­teś ???? gdzie jes­teś ???? czy uwie­rzyć w Ciebie jeszcze mi się zechce? chy­ba nie chce, żyć już z miejscem, w krórym czu­je sa­mot­ności bezkres. po­nad siedem mi­liardów na tym świecie ludzi a ko­lej­ny dzień w życiu sa­moc­tością mnie obudzi, ilu poz­nać jeszcze mu­siałbym w życiu ludzi, by uczu­cie to pot­ra­fić w końcu z ser­ca zgubić.Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest?