Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje.


nie-kochaj­my-na łę-bo ktoś-i tak-będzie-nie­szczęśli­wy-a-życie-­my-tyl­ko-jed­no-więc-żyj­my-tak-jak chce­my-bo nikt
wreszcie szczęśliwaniekochaj­myna siłębo ktośi takbędzienie­szczęśli­wyżyciema­mytyl­kojed­nowięcżyj­mytakjak chce­mybo niktza nasżycianie przeżyjenie kochaj­mykochaj­my na siłęna siłę bo ktośbo ktoś i taki tak będziebędzie nie­szczęśli­wyżycie ma­myma­my tyl­kotyl­ko jed­nowięc żyj­myżyj­my taktak jak chce­myjak chce­my bo niktbo nikt za nasza nas życiażycia nie przeżyjenie kochaj­my na siłękochaj­my na siłę bo ktośna siłę bo ktoś i takbo ktoś i tak będziei tak będzie nie­szczęśli­wynie­szczęśli­wy a życiea życie ma­myżycie ma­my tyl­koma­my tyl­ko jed­nowięc żyj­my takżyj­my tak jak chce­mytak jak chce­my bo niktjak chce­my bo nikt za nasbo nikt za nas życiaza nas życia nie przeżyje

Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał. -Lilliana
nie-żyj-na pa­mięć- żyj-bez-pamię-ale-tak-by nikt-przez-ciebie-nie płakał