Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje.


nie-kochaj­my-na łę-bo ktoś-i tak-będzie-nie­szczęśli­wy-a-życie-­my-tyl­ko-jed­no-więc-żyj­my-tak-jak chce­my-bo nikt
wreszcie szczęśliwaniekochaj­myna siłębo ktośi takbędzienie­szczęśli­wyżyciema­mytyl­kojed­nowięcżyj­mytakjak chce­mybo niktza nasżycianie przeżyjenie kochaj­mykochaj­my na siłęna siłę bo ktośbo ktoś i taki tak będziebędzie nie­szczęśli­wyżycie ma­myma­my tyl­kotyl­ko jed­nowięc żyj­myżyj­my taktak jak chce­myjak chce­my bo niktbo nikt za nasza nas życiażycia nie przeżyjenie kochaj­my na siłękochaj­my na siłę bo ktośna siłę bo ktoś i takbo ktoś i tak będziei tak będzie nie­szczęśli­wynie­szczęśli­wy a życiea życie ma­myżycie ma­my tyl­koma­my tyl­ko jed­nowięc żyj­my takżyj­my tak jak chce­mytak jak chce­my bo niktjak chce­my bo nikt za nasbo nikt za nas życiaza nas życia nie przeżyje

Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą Całe życie jest jak ogląda­nie mi­gaw­ki, po­myślał. Tyl­ko zaw­sze wygląda tak, jak­by człowiek przyszedł o dziesięć mi­nut spóźniony i nikt nie chce mu opo­wie­dzieć o co chodzi, więc mu­si się sam wszys­tkiego do­myślać. I nig­dy, ale to nig­dy nie zdarza się okaz­ja, żeby zos­tać na dru­gi pokaz.Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał.Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...Przyzwoitość. Ktoś, kto wcale nie był tak wyrafinowany jak pan de La Roche-foucault, uczynił taką oto uwagę: