Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.


nie-kocham-go-ani-za szcze­ry-uśmiech-ani-za poczu­cie-humoru-ani-za głos-który-da­-­kie-ukojenie-ani-za to urocze-za­gubienie-w oczach
mariita95niekochamgoaniza szcze­ryuśmiechza poczu­ciehumoruza głosktóryda­jeta­kieukojenieza to uroczeza­gubieniew oczachkiedynie wiejak po­winien sięzachowaćniena­wetnie po­myślałabymo tymżebypo­kochaćko­gośz kimnig­dynie mogłabymbyćnie kochamkocham goani za szcze­ryza szcze­ry uśmiechani za poczu­cieza poczu­cie humoruani za głosktóry da­jeda­je ta­kieta­kie ukojenieani za to uroczeza to urocze za­gubienieza­gubienie w oczachkiedy nie wienie wie jak po­winien sięjak po­winien się zachowaćna­wet nie po­myślałabymnie po­myślałabym o tymżeby po­kochaćpo­kochać ko­gośko­goś z kimz kim nig­dynig­dy nie mogłabymnie mogłabym byćnie kocham goani za szcze­ry uśmiechani za poczu­cie humoruktóry da­je ta­kieda­je ta­kie ukojenieani za to urocze za­gubienieza to urocze za­gubienie w oczachkiedy nie wie jak po­winien sięnie wie jak po­winien się zachowaćna­wet nie po­myślałabym o tymżeby po­kochać ko­gośpo­kochać ko­goś z kimko­goś z kim nig­dyz kim nig­dy nie mogłabymnig­dy nie mogłabym być

Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał...