Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona.


nie-konieczność-ale-przypadek-w-sobie-czar-jeśli-miłość-być-miłośą-niezapomnianą-od-pierwszej-chwili-muszą-ę-ku-niej-zlatywać
franciszek z asyżu Śwniekoniecznośćaleprzypadeksobieczarjeślimiłośćbyćmiłościąniezapomnianąodpierwszejchwilimusząsiękuniejzlatywaćprzypadkijakptakinaramionanie koniecznośćale przypadekprzypadek maw sobiesobie czarjeśli miłośćmiłość mama byćbyć miłościąmiłością niezapomnianąod pierwszejpierwszej chwilichwili musząmuszą sięsię kuku niejniej zlatywaćzlatywać przypadkiprzypadki jakjak ptakiptaki nana ramionaale przypadek maprzypadek ma wma w sobiew sobie czarjeśli miłość mamiłość ma byćma być miłościąbyć miłością niezapomnianąod pierwszej chwilipierwszej chwili musząchwili muszą sięmuszą się kusię ku niejku niej zlatywaćniej zlatywać przypadkizlatywać przypadki jakprzypadki jak ptakijak ptaki naptaki na ramiona

Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu.Nie ko­nie­czność, ale przy­padek ma w so­bie czar. Jeśli miłość ma być miłością nieza­pom­nianą, od pier­wszej chwi­li muszą się ku niej zla­tywać przy­pad­ki jak pta­ki na ra­miona święte­go Fran­ciszka z Asyżu.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Nie każdy przypadek jest nieuchronny. Ale los często działa poprzez przypadki.Jak długo człowiek myśli w pierwszej osobie, konieczność jest dla niego wrogiem.Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień...