Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją! 


nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
krystyna siesickanielu­bięta­kichludziktórzyro­biąłaskęże żyją nie lu­bięlu­bię ta­kichta­kich ludziktórzy ro­biąro­bią łaskęnie lu­bię ta­kichlu­bię ta­kich ludziktórzy ro­bią łaskęnie lu­bię ta­kich ludzi

Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku.Mnóstwo ludzi is­tnieje, ale ta­kich, co nap­rawdę żyją, można wska­zać palcem.Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.