Nie lu­bię go, ale jak będziesz z nim szczęśli­wa to ok... - I za to kocha się przy­jaciół. An­nM ;* 


nie-lu­bię-go-ale-jak będziesz-z nim-szczęśli­wa-to ok-i za to kocha ę-przy­jaciół-an­nm- 
andreenielu­bięgoalejak będzieszz nimszczęśli­wato oki za to kocha sięprzy­jaciółan­nm nie lu­bięlu­bię goale jak będzieszjak będziesz z nimz nim szczęśli­waszczęśli­wa to okto oki za to kocha sięi za to kocha się przy­jaciółnie lu­bię goale jak będziesz z nimjak będziesz z nim szczęśli­waz nim szczęśli­wa to okszczęśli­wa to oki za to kocha się przy­jaciółale jak będziesz z nim szczęśli­wajak będziesz z nim szczęśli­wa to okz nim szczęśli­wa to okale jak będziesz z nim szczęśli­wa to okjak będziesz z nim szczęśli­wa to ok

Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu My zdo­bywa­my so­bie przy­jaciół, my ro­bimy so­bie wrogów, ale sąsiadów da­je nam Pan Bóg.Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da.Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.Spotkać dobrego przyjaciela to jakby znaleźć się w domu, to tak jakby przytulić się do mamy. Przy nim czuję się bezpiecznie i nie muszę się bronić. Przy nim jest mi dobrze, bo wiem, że ktoś mnie kocha.