Nie lubię sprawiedliwych, którzy nie padają, nie potykają się. Ich cnota jest martwa i mało warta. Nie poznali piękna życia.


nie-lubię-sprawiedliwych-którzy-nie-padają-nie-potykają-ę-ich-cnota-jest-martwa-i-ło-warta-nie-poznali-piękna-życia
borys pasternaknielubięsprawiedliwychktórzyniepadająpotykająsięichcnotajestmartwamałowartapoznalipięknażycianie lubięlubię sprawiedliwychktórzy nienie padająnie potykająpotykają sięich cnotacnota jestjest martwamartwa ii małomało wartanie poznalipoznali pięknapiękna życianie lubię sprawiedliwychktórzy nie padająnie potykają sięich cnota jestcnota jest martwajest martwa imartwa i małoi mało wartanie poznali pięknapoznali piękna życiaich cnota jest martwacnota jest martwa ijest martwa i małomartwa i mało wartanie poznali piękna życiaich cnota jest martwa icnota jest martwa i małojest martwa i mało warta

Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz.Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza.Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych.Mało jest uczciwych kobiet, które nie byłyby zmęczone swoją cnotą.Mało jest ludzi, którzy by by­li przy­jaciółmi twej oso­by; więcej jest przy­jaciół twej for­tu­ny. Ty też nie życz przy­jaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stra­cić nie chcesz.To czego nie lubię u biednych, to ich nachalność. Nic się im nie daje, a oni się wciąż upominają...