Nie mów,że nie zro­bisz, bo nie umiesz. To nie ma sen­su. Gdy­byś tą za­sadą kiero­wała się całe życie nie wie­działabyś na­wet jak za­parzyć herbatę.


nie-mówże-nie zro­bisz-bo nie umiesz-to nie  sen­su-gdy­byś tą za­sadą-kiero­wała ę-całe-życie-nie wie­działabyś-na­wet
kasinaniemówżenie zro­biszbo nie umieszto nie ma sen­sugdy­byś tą za­sadąkiero­wała sięcałeżycienie wie­działabyśna­wetjak za­parzyćherbatęgdy­byś tą za­sadą kiero­wała siękiero­wała się całecałe życieżycie nie wie­działabyśnie wie­działabyś na­wetna­wet jak za­parzyćjak za­parzyć herbatęgdy­byś tą za­sadą kiero­wała się całekiero­wała się całe życiecałe życie nie wie­działabyśżycie nie wie­działabyś na­wetnie wie­działabyś na­wet jak za­parzyćna­wet jak za­parzyć herbatę

Jeśli kto praw­dzi­wie za­sadą bez­stron­ności zaw­sze się kieru­je lub usiłuje się kiero­wać, to pew­nie przy­jaciół rzeczy­wis­tych nie ma. -Leszek Kołakowski
jeśli-kto-praw­dzi­wie-za­sadą-bez­stron­noś-zaw­sze ę-kieru­-lub-usiłuje ę-kiero­wać-to pew­nie-przy­jaciół-rzeczy­wis­tych
Całe mo­je życie marzyłam o kimś ta­kim jak Ty, Jed­nak, gdy się zja­wiłeś zro­zumiałam, że Cię nie potrzebuje  -AnDree
całe-mo­-życie-marzyłam-o kimś-­kim-jak ty-jed­nak-gdy ę-zja­wiłeś-zro­zumiałam-że cię-nie potrzebuje