Nie mów już nic Nie dam Ci zrozumienia Każdy Twój gest Tłumaczyłam inaczej Miałam prawo Umysł by­wa niejasny Nie wyp­ro­wadziłeś z błędu Ser­cem po­parłeś mo­je serce I gdy Ci uwierzyłam Wy­jaśniłeś, że miłość Pi­sana w twoim słowniku Znaczy ulotną chwilę.


nie-mów-już-nic-nie-dam-ci zrozumienia-każdy-twój-gest-tłumaczyłam-inaczej-miałam-prawo-umysł-by­wa-niejasny-nie-wyp­ro­wadziłeś
withoutdreamsniemówjużnicdamci zrozumieniakażdytwójgesttłumaczyłaminaczejmiałamprawoumysłby­waniejasnywyp­ro­wadziłeśz błęduser­cempo­parłeśmo­jesercegdyci uwierzyłamwy­jaśniłeśże miłośćpi­sanaw twoimsłownikuznaczyulotnąchwilęnie mówmów jużjuż nicnic nienie damdam ci zrozumieniaci zrozumienia każdykażdy twójtwój gestgest tłumaczyłamtłumaczyłam inaczejinaczej miałammiałam prawoprawo umysłumysł by­waby­wa niejasnyniejasny nienie wyp­ro­wadziłeśwyp­ro­wadziłeś z błęduz błędu ser­cemser­cem po­parłeśpo­parłeś mo­jemo­je serceserce ii gdygdy ci uwierzyłamci uwierzyłam wy­jaśniłeśże miłość pi­sanapi­sana w twoimw twoim słownikusłowniku znaczyznaczy ulotnąulotną chwilęnie mów jużmów już nicjuż nic nienic nie damnie dam ci zrozumieniadam ci zrozumienia każdyci zrozumienia każdy twójkażdy twój gesttwój gest tłumaczyłamgest tłumaczyłam inaczejtłumaczyłam inaczej miałaminaczej miałam prawomiałam prawo umysłprawo umysł by­waumysł by­wa niejasnyby­wa niejasny nieniejasny nie wyp­ro­wadziłeśnie wyp­ro­wadziłeś z błęduwyp­ro­wadziłeś z błędu ser­cemz błędu ser­cem po­parłeśser­cem po­parłeś mo­jepo­parłeś mo­je sercemo­je serce iserce i gdyi gdy ci uwierzyłamgdy ci uwierzyłam wy­jaśniłeśże miłość pi­sana w twoimpi­sana w twoim słownikuw twoim słowniku znaczysłowniku znaczy ulotnąznaczy ulotną chwilę

Gdy miłość w Twym ser­cu zagości Niema już po­wodów do ra­dości Żal ser­ce Twe przenika Ale za chwilę już zni­ka Nikt te­go nie pojmuje Pew­nie za bar­dzo się tym przejmuje Jes­tem młoda, ale to nie oz­nacza, że nic nie wiem o życiu. Zdążyłam już pocho­wać swoją sios­trę, matkę, babkę i swo­jego oj­ca. Więc proszę, nie mów mi, że gdy nie chcą Ci ku­pić te­go iPho­ne'a twój świat się wali.nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa.Gdy ktoś uważa że jest lep­szy od Ciebie nie wyp­ro­wadzaj go z błędu.Uśmie­chasz się lu­bieżnie Gdy ma­luję na Twoich ustach Kra­job­ra­zy moich marzeń Spa­ceru­jemy ko­rytarza­mi Wschodów i zachodów Prag­nień - par­kiem snów Nie mów proszę - nic Zos­tańmy tu bez­praw­nie Przez chwilę…. To fi­nał już Miłość przypomina pantomimę. Nigdy do końca nie jesteśmy pewni, co który gest znaczy.