Nie mów mężczyźnie, że łysieje: on to już wie.


nie-mów-mężczyźnie-że-łysieje-on-to-już-wie
h. jackson brownniemówmężczyźnieżełysiejeontojużwienie mówmów mężczyźnieże łysiejejuż wienie mów mężczyźnieon to jużon to już wie

nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa.Jeżeli nie wiesz, co od­po­wie­dzieć mów prawdę.Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie.Cze­go twój wróg nie po­winien wie­dzieć, nie mów przyjacielowi.Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny.Pat­rzysz tak wy­mow­nie. O czym myślisz? Wy­po­wiadasz słowa wielu znaczeń. Mów do złotej ryb­ki. Opo­wiedz o so­bie. Rek­la­ma dźwig­nią serc.