Nie mów mi, że mam do­ceniać coś, cze­go nie dos­tałem. Wszys­tko co zdo­byłem, zaw­dzięczam tyl­ko i wyłącznie So­bie. Kom­fort psychiczny, sa­moak­ceptac­ja, do­cenianie sa­mego Siebie, to jest sek­ret by­cia osobą uśmie­chniętą i ot­wartą na ludzkość. Masz prob­lem z sa­moak­ceptacją? Skon­sultuj się z psychologiem.


nie-mów-mi-że mam-do­ceniać-coś-cze­go-nie ­łem-wszys­tko co zdo­byłem-zaw­dzięczam-tyl­ko-i wyłącznie-so­bie
mateusz piecki schizoidalnyniemówmiże mamdo­ceniaćcoścze­gonie dos­tałemwszys­tko co zdo­byłemzaw­dzięczamtyl­koi wyłącznieso­biekom­fort psychicznysa­moak­ceptac­jado­cenianiesa­megosiebieto jest sek­retby­ciaosobąuśmie­chniętąi ot­wartąna ludzkośćmasz prob­lemz sa­moak­ceptacjąskon­sultuj sięz psychologiemnie mówmów miże mam do­ceniaćdo­ceniać coścze­go nie dos­tałemzaw­dzięczam tyl­kotyl­ko i wyłączniei wyłącznie so­biedo­cenianie sa­megosa­mego siebieto jest sek­ret by­ciaby­cia osobąosobą uśmie­chniętąuśmie­chniętą i ot­wartąi ot­wartą na ludzkośćmasz prob­lem z sa­moak­ceptacjąskon­sultuj się z psychologiemnie mów miże mam do­ceniać cośzaw­dzięczam tyl­ko i wyłącznietyl­ko i wyłącznie so­biedo­cenianie sa­mego siebieto jest sek­ret by­cia osobąby­cia osobą uśmie­chniętąosobą uśmie­chniętą i ot­wartąuśmie­chniętą i ot­wartą na ludzkość

W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie Za­nika na wszys­tkich pun­ktach am­bicja stworze­nia cze­goś dos­ko­nałego sa­mego w so­bie, chęć praw­dzi­wego wy­siłku i szcze­rości i dążenia do praw­dy - chodzi tyl­ko o zdo­bycie pieniędzy za wszelką cenę.Zaw­sze kiedy mam prob­lem, przy­po­mi­nają mi się Two­je słowa. Od ra­zu jest mi lżej. Roz­wiąza­nie przychodzi samo. Zaczy­nam wszys­tko od no­wa, tak jak­byś była tuż obok. Do­da­jesz siły. Wyz­nacz mi cel. --- z se­rii ja mam wszys­tko lecz to­bie ciągle coś bra­kuje i myślisz ze nie masz nic