Nie mów nied­ba­le o po­ważnych spra­wach, ani uroczyście o marnych.


nie-mów-nied­ba­-o po­ważnych-spra­wach-ani-uroczyście-o marnych
arystotelesniemównied­ba­leo po­ważnychspra­wachaniuroczyścieo marnychnie mówmów nied­ba­lenied­ba­le o po­ważnycho po­ważnych spra­wachani uroczyścieuroczyście o marnychnie mów nied­ba­lemów nied­ba­le o po­ważnychnied­ba­le o po­ważnych spra­wachani uroczyście o marnychnie mów nied­ba­le o po­ważnychmów nied­ba­le o po­ważnych spra­wachnie mów nied­ba­le o po­ważnych spra­wach

Nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych.Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa.Jeśli ktoś nie dba zbyt­nio o prawdę w spra­wach drob­nych, nie można mu ufać w spra­wach istotnych.Nic pew­ne­go w spra­wach ludzkich.Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń...nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa.