Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.


nie-mówi­my-do siebie-nie dla­tego-że nie ­my-nic-do po­wie­dze­nia-ale-dla­tego-że nie mu­simy-nic-mówić- bo tak-by­wa-między
h » khaled hosseini » chłopiec z latawcemniemówi­mydo siebienie dla­tegoże nie ma­mynicdo po­wie­dze­niaaledla­tegoże nie mu­simymówić– bo takby­wamiędzydwoj­giemludziktórzysą dlasiebiepier­wszymwspomnieniemnie mówi­mymówi­my do siebiedo siebie nie dla­tegoże nie ma­my nicnic do po­wie­dze­niaale dla­tegoże nie mu­simy nicnic mówićmówić – bo tak– bo tak by­waby­wa międzymiędzy dwoj­giemdwoj­giem ludziktórzy są dlasą dla siebiesiebie pier­wszympier­wszym wspomnieniemnie mówi­my do siebiemówi­my do siebie nie dla­tegoże nie ma­my nic do po­wie­dze­niaże nie mu­simy nic mówićnic mówić – bo takmówić – bo tak by­wa– bo tak by­wa międzyby­wa między dwoj­giemmiędzy dwoj­giem ludziktórzy są dla siebiesą dla siebie pier­wszymsiebie pier­wszym wspomnieniem

Od­dajmy siebie w całości nie ja­ko równo­war­tość, ale po pros­tu dla­tego, że nie ma­my nic więcej.Ludzie tra­fiają do nieba nie dla­tego, że opa­nowa­li swo­je na­miętności, rządzi­li ni­mi lub ich nie mieli, ale dla­tego, że kul­ty­wowa­li ro­zumienie świata i ludzi.Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn.W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.(...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic.Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga.