Nie męczcie mnie myśli natrętne! To przez was nie śpię i mam w głowie zamęt! - To zad­baj o nas choć troszeczkę!!! -Jes­teśmy głod­ne, brud­ne i nieuczesane!!! 


nie-męczcie-mnie-myśli-natrętne-to-przez-was-nie śpię-i mam-w głowie-zamęt-to zad­baj-o nas-choć-troszeczkę-jes­teśmy-głod­ne
niuszaniemęczciemniemyślinatrętnetoprzezwasnie śpięi mamw głowiezamętto zad­bajo naschoćtroszeczkęjes­teśmygłod­nebrud­nei nieuczesane nie męczciemęczcie mniemnie myślimyśli natrętneprzez waswas nie śpięnie śpię i mami mam w głowiew głowie zamętto zad­bajto zad­baj o naso nas choćchoć troszeczkęjes­teśmy głod­nenie męczcie mniemęczcie mnie myślimnie myśli natrętneprzez was nie śpięwas nie śpię i mamnie śpię i mam w głowiei mam w głowie zamętto zad­baj o nasto zad­baj o nas choćo nas choć troszeczkę

Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie.Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień.Myśli nieuczesane do fryz­je­ra mam za­nieść ? Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.słowem jak pogrzebaczem przyduszasz rozsypujesz w głowie mam popiół jes­teś grabarzem moich tkanek w głowie mam robaki To nie ta­kie pros­te cho­wać Ten cały zamęt w środ­ku. Siedzę zam­knieta w swo­jej głowie pa­miętając wszys­tko to co po­wie­dzialeś ta cisza to to, co mnie za­bija w chwi­li gdy pot­rze­buje tak bar­dzo Twe­go głosu... roz­pa­dam się, ale mam py­tanie Czy to zbrod­nia, czy ja prze­sadzam? Czy jes­tem skałą, różą, pięścią? Czy od­dechem na końcu pocałunku?