Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D 


nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według
szary człowiekniemamta­len­tudo śpiewaniado tworzeniado pisaniaaleta­lentdo niech każdydo­kończywedługwłas­ne­gouz­na­nianie mammam ta­len­tuta­len­tu do śpiewaniado śpiewania nienie mammam ta­len­tuta­len­tu do tworzeniado tworzenia nienie mammam ta­len­tuta­len­tu do pisaniado pisania aleale mammam ta­lentta­lent do do  (niech każdy(niech każdy do­kończydo­kończy wedługwedług włas­ne­gowłas­ne­go uz­na­nia)nie mam ta­len­tumam ta­len­tu do śpiewaniata­len­tu do śpiewania niedo śpiewania nie mamnie mam ta­len­tumam ta­len­tu do tworzeniata­len­tu do tworzenia niedo tworzenia nie mamnie mam ta­len­tumam ta­len­tu do pisaniata­len­tu do pisania aledo pisania ale mamale mam ta­lentmam ta­lent do ta­lent do  (niech każdydo  (niech każdy do­kończy(niech każdy do­kończy wedługdo­kończy według włas­ne­gowedług włas­ne­go uz­na­nia)

Mam wrażenie, że nie po­siada pan żad­nej pożytecznej umiejętności ani ta­len­tu. Czy myślał pan, żeby się zająć nauczaniem? choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów.Usiłuję pięknie wy­powie­dzieć to, co mam do po­wie­dze­nia, zwłaszcza wte­dy, gdy nie mam nic do powiedzenia.