Nie mam żadnego zaufania do wyrazów wspaniałych i przesądnie pięknych, które nie oddają wiernie rzeczywistości.


nie-mam-żadnego-zaufania-do-wyrazów-wspaniałych-i-przesądnie-pięknych-które-nie-oddają-wiernie-rzeczywistoś
giovani pico della mirandelaniemamżadnegozaufaniadowyrazówwspaniałychprzesądniepięknychktórenieoddająwiernierzeczywistościnie mammam żadnegożadnego zaufaniazaufania dodo wyrazówwyrazów wspaniałychwspaniałych ii przesądnieprzesądnie pięknychktóre nienie oddająoddają wierniewiernie rzeczywistościnie mam żadnegomam żadnego zaufaniażadnego zaufania dozaufania do wyrazówdo wyrazów wspaniałychwyrazów wspaniałych iwspaniałych i przesądniei przesądnie pięknychktóre nie oddająnie oddają wiernieoddają wiernie rzeczywistościnie mam żadnego zaufaniamam żadnego zaufania dożadnego zaufania do wyrazówzaufania do wyrazów wspaniałychdo wyrazów wspaniałych iwyrazów wspaniałych i przesądniewspaniałych i przesądnie pięknychktóre nie oddają wiernienie oddają wiernie rzeczywistościnie mam żadnego zaufania domam żadnego zaufania do wyrazówżadnego zaufania do wyrazów wspaniałychzaufania do wyrazów wspaniałych ido wyrazów wspaniałych i przesądniewyrazów wspaniałych i przesądnie pięknychktóre nie oddają wiernie rzeczywistości

Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę.Nie mam zaufania do wyobraźni wyzwolonej, nie wiem na czym ona polega. Dla mnie wyostrzona świadomość jest bardziej pociągająca od podświadomości.Wszyscy mężczyźni są dziećmi. Nie mogą żyć bez fajerwerków, wielkich słów i wspaniałych gestów. Ale, na szczęście, jesteśmy my, kobiety, które uważają, żeby dzieci nie upadły i nie rozbiły sobie nosa.Trochę boję się dziennikarzy. Często mam wrażenie, że wywiady oddają do druku jeszcze przed spotkaniem ze mną. Sami zadają pytania i sami na nie odpowiadają.Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...