Nie mam co ub­rać -  w sza­fie tyl­ko pozór. Wolę być naga.


nie-mam-co ub­rać- -w-sza­fie-tyl­ko-pozór-wolę-być-naga
bairreniemamco ub­rać sza­fietyl­kopozórwolębyćnaganie mammam co ub­raćw sza­fiesza­fie tyl­kotyl­ko pozórwolę byćbyć naganie mam co ub­rać  w sza­fiew sza­fie tyl­kosza­fie tyl­ko pozórwolę być naga  w sza­fie tyl­kow sza­fie tyl­ko pozór  w sza­fie tyl­ko pozór

Naj­mocniej­szą formą po­gar­dy dla dru­giego człowieka po­zos­ta­je niez­mien­nie tyl­ko na pozór tak na prawdę neut­ralna obojętność . in­sp nie tyl­ko ''yestem'' Jeśli mam być potępiony, wolę, by to było za zbytek miłosierdzia niż za nadmiar sprawiedliwości.Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam.Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.- Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje? Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!!