Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.


nie-mam-cza­su-na ­­ne-smut­ki-bo życie-toczy ę-te­raz-nie zna­my-jut­ra-ale-wiemy-o dziś-właśnie dzi­siaj-jest dzień-żeby
elizabettaniemamcza­suna je­sien­nesmut­kibo życietoczy sięte­raznie zna­myjut­raalewiemyo dziśwłaśnie dzi­siajjest dzieńżebypo­wie­dziećso­bieże życiejest pięknebo jestycie jest faj­nebo jes­temfaj­nafaj­nyycie jest ra­dos­nebo pot­ra­fię sięuśmie­chnąći po­daćtenpro­mykdalejnie mammam cza­sucza­su na je­sien­nena je­sien­ne smut­kibo życie toczy siętoczy się te­raznie zna­my jut­raale wiemywiemy o dziśwłaśnie dzi­siaj jest dzieńżeby po­wie­dziećpo­wie­dzieć so­bieże życie jest pięknebo jes­tem faj­na/faj­nybo pot­ra­fię się uśmie­chnąćuśmie­chnąć i po­daći po­dać tenten pro­mykpro­myk dalejnie mam cza­sumam cza­su na je­sien­necza­su na je­sien­ne smut­kibo życie toczy się te­razale wiemy o dziśżeby po­wie­dzieć so­biebo pot­ra­fię się uśmie­chnąć i po­daćuśmie­chnąć i po­dać teni po­dać ten pro­mykten pro­myk dalej

Dziś jest dzień mo­jego ślu­bu, za­powiada się faj­ny weekend, życzę wam wszys­tkiego po­zytyw­ne­go w tym wyjątko­wym dla mnie cza­sie. Pozdrawiam!  -Kedar
dziś-jest dzień-mo­jego-ślu­bu-za­powiada ę-faj­ny-weekend-życzę-wam-wszys­tkiego-po­zytyw­ne­go-w tym-wyjątko­wym-dla-mnie