Nie masz innej radości prócz tej, że życie się toczy, lecz ta właśnie wystarczy, by żyć.


nie-masz-innej-radoś-prócz-tej-że-życie-ę-toczy-lecz-właśnie-wystarczy-by-żyć
maria dąbrowskaniemaszinnejradościprócztejżeżyciesiętoczyleczwłaśniewystarczybyżyćnie maszmasz innejinnej radościradości próczprócz tejże życieżycie sięsię toczylecz tata właśniewłaśnie wystarczyby żyćnie masz innejmasz innej radościinnej radości próczradości prócz tejże życie siężycie się toczylecz ta właśnieta właśnie wystarczynie masz innej radościmasz innej radości próczinnej radości prócz tejże życie się toczylecz ta właśnie wystarczynie masz innej radości próczmasz innej radości prócz tej

Ze wspomnieniem można żyć jak inni, którzy straty nie ponieśli. Można śmiać się i żartować, cieszyć się lub kłopotać tysiącem drobnych, błahych spraw. Z początku rana otwarta doskwiera nieznośnie, lecz życie szybko zadeptuje murawę na grobie, zabliźnia ranę na sercu i toczy się dalej, jak gdyby wszystko tak właśnie być miało.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Mężczyzna czy kobieta czujący się silnymi we dwoje, poszukują w partnerze każdej innej zalety prócz siły.Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli.Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.