Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa.


nie-masz-racji-mówiąc-że-ktoś-nie-racji-prawie-każdy-rację-z-tym-tylko-że-racja-jednych-jest-prawdziwa-innych-fałszywa
stefan pacekniemaszracjimówiącżektośnieracjiprawiekażdyracjętymtylkoracjajednychjestprawdziwainnychfałszywanie maszmasz racjiracji mówiącże ktośktoś nienie mama racjiprawie każdykażdy mama racjęracjęz tymtym tylkoże racjaracja jednychjednych jestjest prawdziwainnych fałszywanie masz racjimasz racji mówiącże ktoś niektoś nie manie ma racjiprawie każdy makażdy ma racjęma racjęz tymz tym tylkoże racja jednychracja jednych jestjednych jest prawdziwanie masz racji mówiącże ktoś nie maktoś nie ma racjiprawie każdy ma racjękażdy ma racjęz tym tylkoże racja jednych jestracja jednych jest prawdziważe ktoś nie ma racjiprawie każdy ma racjęże racja jednych jest prawdziwa

Zadaniem przyjaciela jest być po twojej stronie, kiedy nie masz racji. Prawie wszyscy są po twojej stronie, kiedy masz rację.Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują.Nie zdradzę Ci racji, dla których mnie kochasz. Nie ma ich. Racją miłości jest miłość.Każdy człowiek ma jakąś rację, tylko nie każda racja wychodzi na zdrowie.Życie nie byłoby tak szalenie trudne, gdyby nie to, że wszyscy mają trochę racji. Idzie oto, jaka racja jest na poziomie czasów.Można mieć zupełną rację, nie mając zupełnie racji. Wystarczy uzasadnić bezzasadność.