Nie masz większej mądrości nad mądrość powrotu.


nie-masz-większej-mądroś-nad-mądrość-powrotu
jarosław iwaszkiewiczniemaszwiększejmądrościnadmądrośćpowrotunie maszmasz większejwiększej mądrościmądrości nadnad mądrośćmądrość powrotunie masz większejmasz większej mądrościwiększej mądrości nadmądrości nad mądrośćnad mądrość powrotunie masz większej mądrościmasz większej mądrości nadwiększej mądrości nad mądrośćmądrości nad mądrość powrotunie masz większej mądrości nadmasz większej mądrości nad mądrośćwiększej mądrości nad mądrość powrotu

Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Giovanni Boccaccio
nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Potrzeba mądrości by pojąć mądrość: na nic muzyka, gdy publiczność głucha. -Walter Lippman
potrzeba-mądroś-by-pojąć-mądrość-na-nic-muzyka-gdy-publiczność-głucha
Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles
moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka