Nie mieć żad­nej myśli i pot­ra­fić to wy­razić - czy­ni dziennikarza.


nie-mieć-żad­nej-myśli-i pot­ra­fić-to wy­razić- czy­-dziennikarza
karl krausniemiećżad­nejmyślii pot­ra­fićto wy­razić czy­nidziennikarzanie miećmieć żad­nejżad­nej myślimyśli i pot­ra­fići pot­ra­fić to wy­razić czy­ni dziennikarzanie mieć żad­nejmieć żad­nej myśliżad­nej myśli i pot­ra­fićmyśli i pot­ra­fić to wy­razićnie mieć żad­nej myślimieć żad­nej myśli i pot­ra­fićżad­nej myśli i pot­ra­fić to wy­razićnie mieć żad­nej myśli i pot­ra­fićmieć żad­nej myśli i pot­ra­fić to wy­razić

Nie mieć żadnej myśli i potrafić to wyrazić - czyni dziennikarza.Nikt kto nie doświad­czył ni­cości nie pot­ra­fi pojąć co ona nap­rawdę oz­nacza. Nie mam na myśli żad­nej ot­chłani czy pus­tki, ale pop­rostu nieobec­ność cze­gokol­wiek. Ni­cość przy­biera różne for­my ob­ja­wia się w for­mach i kształtach ,lecz one nie przesłaniają jej praw­dzi­wej na­tury, nie is­tnieje rza­den ruch, nie ma prag­nień ani smut­ku. Ni­cość nie bo­li. Ona pochłania. Bar­dzo powoli...Nieważne czy kochasz po raz pier­wszy, czy set­ny. Żad­nej miłości nie możesz do siebie porówny­wać, każda z nich była na swój sposób beznadziejna.Oso­ba, która stoi u roz­widle­nia dróg i nie pot­ra­fi wyb­rać żad­nej z nich, nie osiągnie niczego.Na­leży umieć bezbłędnie ok­reślić, ja­kie są w od­niesieniu do da­nej kwes­tii, w da­nej chwi­li nas­tro­je mas, ja­kie są ich rzeczy­wis­te dążenia; pot­rze­by i myśli.Jeżeli w zda­niu pow­sta­je błąd dru­kar­ski i mi­mo to ma ono sens, to zda­nie to nie za­wierało żad­nej myśli.