Nie miej marzeń, miej ce­le. Ce­le się osiąga, a marze­nia po­zos­tają je­dynie marzeniami.


nie-miej-marzeń-miej-­-ce­ ę-osiąga-a marze­nia-po­zos­tają-­dynie-marzeniami
mateusz piecki schizoidalnyniemiejmarzeńce­lece­le sięosiągaa marze­niapo­zos­tająje­dyniemarzeniaminie miejmiej marzeńmiej ce­lece­le się osiągaa marze­nia po­zos­tająpo­zos­tają je­dynieje­dynie marzeniaminie miej marzeńa marze­nia po­zos­tają je­dyniepo­zos­tają je­dynie marzeniamia marze­nia po­zos­tają je­dynie marzeniami

Za­tapiam się marzeniami w ma­gicznym świecie tęsknoty... w miej­scu, w którym jeszcze nie byłam.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! No­we chrześci­jaństwo nie dość, że się roz­przes­trze­nia, to na do­datek zmienia się w każdym no­wym miej­scu; przy­pomi­na zwierzę, które pochłania miej­scową faunę i florę, czer­piąc z te­go pożywienia jakąś szczególną moc.Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy.Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ...