Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.


nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
epiktet z hierapolisniemożekochaćludziktokochapieniądzerozkoszwładzętenludziprawdziwiecnotęnie możemoże kochaćkochać ludzikto kochakocha pieniądzerozkosz ii władzęten kochakocha ludziludzi prawdziwiekto kochakocha cnotęnie może kochaćmoże kochać ludzikto kocha pieniądzerozkosz i władzęten kocha ludzikocha ludzi prawdziwiekto kocha cnotęnie może kochać ludziten kocha ludzi prawdziwie

Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Nie kocha prawdziwie ten, kto nie kocha wiecznie.Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.