Nie może zginąć naród, który pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera.


nie-może-zginąć-naród-który-pro­duku­-trzys­-ga­tunków-sera
charles de gaulleniemożezginąćnaródktórypro­duku­jetrzys­taga­tunkówseranie możemoże zginąćzginąć naródktóry pro­duku­jepro­duku­je trzys­tatrzys­ta ga­tunkówga­tunków seranie może zginąćmoże zginąć naródktóry pro­duku­je trzys­tapro­duku­je trzys­ta ga­tunkówtrzys­ta ga­tunków seranie może zginąć naródktóry pro­duku­je trzys­ta ga­tunkówpro­duku­je trzys­ta ga­tunków seraktóry pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera

Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę.Materia nie może zginąć.Myślała o mężczyźnie, dla które­go miała znacze­nie różni­ca między pas­twis­kiem a łąką, które­go ek­scy­tuje bar­wa nieba, który pi­suje wier­sze ale do pro­zy nie ma ser­ca. Który gra na gi­tarze, który za­rabia na życie fo­tog­ra­fowa­niem, a swój sprzęt wo­zi w ple­cakach. Który jest jak wiatr. I po­rusza się jak wiatr. Być może z wiat­ru powstał.No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con piedras y lanzas.Nie łatwo rządzić krajem, który posiada 246 gatunków sera.Nie można zjednoczyć narodu, który posiada 365 gatunków sera.