Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.


nie-możemy-z-naszego-życia-wyrwać-ani-jednej-strony-ale-książkę-wrzucić-w-ogień-możemy
george sandniemożemynaszegożyciawyrwaćanijednejstronyaleksiążkęwrzucićogieńmożemynie możemymożemy zz naszegonaszego życiażycia wyrwaćwyrwać aniani jednejjednej stronyale książkęksiążkę wrzucićwrzucić ww ogieńogień możemynie możemy zmożemy z naszegoz naszego życianaszego życia wyrwaćżycia wyrwać aniwyrwać ani jednejani jednej stronyale książkę wrzucićksiążkę wrzucić wwrzucić w ogieńw ogień możemynie możemy z naszegomożemy z naszego życiaz naszego życia wyrwaćnaszego życia wyrwać aniżycia wyrwać ani jednejwyrwać ani jednej stronyale książkę wrzucić wksiążkę wrzucić w ogieńwrzucić w ogień możemynie możemy z naszego życiamożemy z naszego życia wyrwaćz naszego życia wyrwać aninaszego życia wyrwać ani jednejżycia wyrwać ani jednej stronyale książkę wrzucić w ogieńksiążkę wrzucić w ogień możemy

Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei.Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem.Nie możemy z nasze­go życia wyr­wać ani jed­nej stronicy.Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść.My, księża zrezygnowaliśmy z tylu spraw: z założenia rodziny, z miłości, z kariery zawodowej. Ale w jednej dziedzinie pozostaliśmy naprawdę wolni i niezależni: możemy zawsze wyrażać się źle o swoich przełożonych.