Nie możesz bu­dować re­putac­ji na tym, co za­mie­rzasz zrobić.


nie-możesz-bu­dować-re­putac­ji-na tym-co za­mie­rzasz-zrobić
henry fordniemożeszbu­dowaćre­putac­jina tymco za­mie­rzaszzrobićnie możeszmożesz bu­dowaćbu­dować re­putac­jire­putac­ji na tymco za­mie­rzasz zrobićnie możesz bu­dowaćmożesz bu­dować re­putac­jibu­dować re­putac­ji na tymnie możesz bu­dować re­putac­jimożesz bu­dować re­putac­ji na tymnie możesz bu­dować re­putac­ji na tym

Jeśli chcesz być wiel­ki, zaczy­naj od rzeczy małych. Zakładaj głębo­ki fun­da­ment po­kory, sko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićNie składaj obiet­nic, jeśli nie jes­teś pew­ny, czy za­mie­rzasz ich dotrzymać.Dwadzieścia lat trwa bu­dowa­nie re­putac­ji, a pięć mi­nut jej zruj­no­wanie. Gdy o tym po­myślisz będziesz postępo­wał inaczej.Twój rząd nie za­lega­lizu­je ma­rihuany, bo nie może na niej za­robić. Możesz ho­dować tę rzecz sam, bo ta­kie jest piękno na­tury. Od cza­su kiedy kor­po­racyj­ne życie jest główną drogą ame­rykańskiego społeczeństwa, jeżeli nie mogą ci te­go sprze­dać – nie możesz te­go mieć.Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię.