Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.


nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
galileo galilei (galileusz)niemożeszczłowiekanau­czyćnicze­gomożesz mu tyl­kopomócod­na­leźćto w sobienie możeszmożesz człowiekaczłowieka nau­czyćnau­czyć nicze­gomożesz mu tyl­ko pomócpomóc od­na­leźćod­na­leźć to w sobienie możesz człowiekamożesz człowieka nau­czyćczłowieka nau­czyć nicze­gomożesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźćpomóc od­na­leźć to w sobienie możesz człowieka nau­czyćmożesz człowieka nau­czyć nicze­gomożesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobienie możesz człowieka nau­czyć nicze­go

Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićZ his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)