Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.


nie-możesz-człowieka-nauczyć-niczego-możesz-mu-tylko-pomóc-odnaleźć-to-w-sobie
galileuszniemożeszczłowiekanauczyćniczegomożeszmutylkopomócodnaleźćtosobienie możeszmożesz człowiekaczłowieka nauczyćnauczyć niczegomożesz mumu tylkotylko pomócpomóc odnaleźćw sobienie możesz człowiekamożesz człowieka nauczyćczłowieka nauczyć niczegomożesz mu tylkomu tylko pomóctylko pomóc odnaleźćodnaleźć to wnie możesz człowieka nauczyćmożesz człowieka nauczyć niczegomożesz mu tylko pomócmu tylko pomóc odnaleźćpomóc odnaleźć to wodnaleźć to w sobienie możesz człowieka nauczyć niczegomożesz mu tylko pomóc odnaleźćtylko pomóc odnaleźć to wpomóc odnaleźć to w sobie

Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym.Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićMożesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.