Nie możesz uciec przed słabościami, mu­sisz je zwal­czyć lub zginąć. I jeśli tak ma być, cze­mu nie te­raz, tam gdzie stoisz? 


nie-możesz-uciec-przed-słabościami-mu­sisz- zwal­czyć-lub-zginąć-i śli-tak- być-cze­mu-nie te­raz-tam-gdzie-stoisz 
robert louis stevensonniemożeszuciecprzedsłabościamimu­siszje zwal­czyćlubzginąći jeślitakma byćcze­munie te­raztamgdziestoisz nie możeszmożesz uciecuciec przedprzed słabościamimu­sisz je zwal­czyćje zwal­czyć lublub zginąći jeśli taktak ma byćcze­mu nie te­raztam gdzienie możesz uciecmożesz uciec przeduciec przed słabościamimu­sisz je zwal­czyć lubje zwal­czyć lub zginąći jeśli tak ma byćnie możesz uciec przedmożesz uciec przed słabościamimu­sisz je zwal­czyć lub zginąćnie możesz uciec przed słabościami

Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś.No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec.Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko! Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić.