Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić


nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-stracić
przysłowie wschodnieniemożeszzatrzymaćżadnegodniaalegoniestracićnie możeszmożesz zatrzymaćzatrzymać żadnegożadnego dniaale możeszmożesz gogo nienie stracićnie możesz zatrzymaćmożesz zatrzymać żadnegozatrzymać żadnego dniaale możesz gomożesz go niego nie stracićnie możesz zatrzymać żadnegomożesz zatrzymać żadnego dniaale możesz go niemożesz go nie stracićnie możesz zatrzymać żadnego dniaale możesz go nie stracić

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić.Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać.