Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić.


nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-utracić
werner finckniemożeszzatrzymaćżadnegodniaalegonieutracićnie możeszmożesz zatrzymaćzatrzymać żadnegożadnego dniaale możeszmożesz gogo nienie utracićnie możesz zatrzymaćmożesz zatrzymać żadnegozatrzymać żadnego dniaale możesz gomożesz go niego nie utracićnie możesz zatrzymać żadnegomożesz zatrzymać żadnego dniaale możesz go niemożesz go nie utracićnie możesz zatrzymać żadnego dniaale możesz go nie utracić

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracićStoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać.Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło.