Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z [...]


nie-można-bowiem-mieć-nadziei-na-skierowanie-świata-ku-lepszym-drogom-o-ile-ę-jednostek-nie-skieruje-ku-lepszemu-w-tym-celu-każdy-z-nas-powinien
maria skłodowska-curieniemożnabowiemmiećnadzieinaskierowanieświatakulepszymdrogomilesięjednosteknieskierujelepszemutymcelukażdynaspowinienpracowaćnadudoskonaleniemwłasnymjednocześniezdającsobiesprawęzeswejosobistejodpowiedzialnościzacałokształttegocodziejeświecieżeobowiązkiembezpośrednimkażdegonie możnamożna bowiembowiem miećmieć nadzieinadziei nana skierowanieskierowanie świataświata kuku lepszymlepszym drogomo ileile sięsię jednostekjednostek nienie skierujeskieruje kuku lepszemuw tymtym celucelu każdykażdy zz nasnas powinienpowinien pracowaćpracować nadnad udoskonaleniemudoskonaleniem sięsię własnymjednocześnie zdajączdając sobiesobie sprawęsprawę zeze swejosobistej odpowiedzialnościodpowiedzialności zaza całokształtcałokształt tegoco sięsię dziejedzieje ww świeciez tegoże obowiązkiemobowiązkiem bezpośrednimbezpośrednim każdegokażdego znie można bowiemmożna bowiem miećbowiem mieć nadzieimieć nadziei nanadziei na skierowaniena skierowanie świataskierowanie świata kuświata ku lepszymku lepszym drogomo ile sięile się jednosteksię jednostek niejednostek nie skierujenie skieruje kuskieruje ku lepszemuw tym celutym celu każdycelu każdy zkażdy z nasz nas powiniennas powinien pracowaćpowinien pracować nadpracować nad udoskonaleniemnad udoskonaleniem sięudoskonaleniem się własnymjednocześnie zdając sobiezdając sobie sprawęsobie sprawę zesprawę ze swejosobistej odpowiedzialności zaodpowiedzialności za całokształtza całokształt tegoco się dziejesię dzieje wdzieje w świeciei z tegoże obowiązkiem bezpośrednimobowiązkiem bezpośrednim każdegobezpośrednim każdego zkażdego z []

Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźnie.W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe.Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie.Ze świata tego każdy ma tyle ile sam sobie weźmie.