Nie można brnąć bez­kry­tycznie w tzw. no­woczes­ność, bo ona jest pełna fałszu i bie­rze ludzi w niewolę.


nie-można-brnąć-bez­kry­tycznie-w tzw-no­woczes­ność bo ona-jest pełna-fałszu-i bie­rze-ludzi-w niewolę
stefan wyszyńskiniemożnabrnąćbez­kry­tyczniew tzwno­woczes­ność bo onajest pełnafałszui bie­rzeludziw niewolęnie możnamożna brnąćbrnąć bez­kry­tyczniebez­kry­tycznie w tzwjest pełna fałszufałszu i bie­rzei bie­rze ludziludzi w niewolęnie można brnąćmożna brnąć bez­kry­tyczniebrnąć bez­kry­tycznie w tzwjest pełna fałszu i bie­rzefałszu i bie­rze ludzii bie­rze ludzi w niewolęnie można brnąć bez­kry­tyczniemożna brnąć bez­kry­tycznie w tzwjest pełna fałszu i bie­rze ludzifałszu i bie­rze ludzi w niewolęnie można brnąć bez­kry­tycznie w tzwjest pełna fałszu i bie­rze ludzi w niewolę

Dzieci bar­dziej niż in­ni pot­rze­bują mieć zu­pełną pew­ność, że są kocha­ne przez tych, którzy mówią, że je kochają. -Michel Quoist
dzieci-bar­dziej-ż-in­-pot­rze­bują-mieć-zu­pełną-pew­ność-że są kocha­ne-przez-tych-którzy-mówią-że  kochają
cho­roby-nie unik­niesz-i nie wy­bie­rzesz-ona cię-­-wy­bie­rze-~pa­weł-rychlica