Nie można być przy­jacielem dla ko­gokol­wiek, nie będąc przy­jacielem dla siebie.


nie-można-być-przy­jacielem-dla-ko­gokol­wiek-nie będąc-przy­jacielem-dla-siebie
eleonora rooseveltniemożnabyćprzy­jacielemdlako­gokol­wieknie będącsiebienie możnamożna byćbyć przy­jacielemprzy­jacielem dladla ko­gokol­wieknie będąc przy­jacielemprzy­jacielem dladla siebienie można byćmożna być przy­jacielembyć przy­jacielem dlaprzy­jacielem dla ko­gokol­wieknie będąc przy­jacielem dlaprzy­jacielem dla siebienie można być przy­jacielemmożna być przy­jacielem dlabyć przy­jacielem dla ko­gokol­wieknie będąc przy­jacielem dla siebienie można być przy­jacielem dlamożna być przy­jacielem dla ko­gokol­wiek

I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.Nie zaw­sze pot­ra­fimy być wdzięczni innym... Nie zaw­sze pot­ra­fimy się odwdzięczyć... Dla mo­jej sios­try dla której za­miast być przy­jacielem cza­sami jes­tem wrogiem...Umiej być przy­jacielem, znaj­dziesz przyjaciela.Pa­miętaj, twój wróg może być kiedyś Twym je­dynym przy­jacielem, więc nie lek­ce­waż Go.Nie ma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniu przy szklan­ce wo­dy i papierosie.