Nie można być roz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mym czasie.


nie-można-być-roz­ważnym-i za­kocha­nym-w tym-­mym-czasie
robert allen zimmerman (bob dylan)niemożnabyćroz­ważnymi za­kocha­nymw tymsa­mymczasienie możnamożna byćbyć roz­ważnymroz­ważnym i za­kocha­nymi za­kocha­nym w tymw tym sa­mymsa­mym czasienie można byćmożna być roz­ważnymbyć roz­ważnym i za­kocha­nymroz­ważnym i za­kocha­nym w tymi za­kocha­nym w tym sa­mymw tym sa­mym czasienie można być roz­ważnymmożna być roz­ważnym i za­kocha­nymbyć roz­ważnym i za­kocha­nym w tymroz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mymi za­kocha­nym w tym sa­mym czasienie można być roz­ważnym i za­kocha­nymmożna być roz­ważnym i za­kocha­nym w tymbyć roz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mymroz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mym czasie

W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym.Kluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dy, nadziei, cier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tym sa­mym czasie.Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo.Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach.Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest.