Nie można da­wać te­go, cze­go się nie ma. Żeby móc da­wać miłość, mu­simy ją w so­bie mieć.


nie-można-da­wać-te­go-cze­go ę-nie -Żeby móc-da­wać-miłość-mu­simy-ją w so­bie-mieć
leo buscaglianiemożnada­waćte­gocze­go sięnie maeby mócmiłośćmu­simyją w so­biemiećnie możnamożna da­waćda­wać te­gocze­go się nie maŻeby móc da­waćda­wać miłośćmu­simy ją w so­bieją w so­bie miećnie można da­waćmożna da­wać te­goŻeby móc da­wać miłośćmu­simy ją w so­bie miećnie można da­wać te­go

Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje.Ludzie pragną cza­sami się roz­sta­wać, żeby móc tęsknić, cze­kać i cie­szyć się powrotem.Nie ze wszys­tkim mu­simy się zgadzać. W końcu na tym po­lega wy­miana poglądów, ale czy to znaczy, że ma­my się op­lu­wać, bo myśli­my inaczej i szuf­ladko­wać z te­go po­wodu na lep­szych i gorszych? Po­moc­ne może być przy­pom­nienie so­bie gorzkiej praw­dy, że gdy cudza wa­da szczególnie moc­no ko­goś iry­tuje, oz­nacza to, że nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­wać jej u siebie.Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa.Mu­sicie ducha har­to­wać, aby móc jak orły prze­laty­wać w przyszłość Ojczyzny!