Nie można ko­goś okłamy­wać nie­chcący. Jeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­goś w błąd, to nie jest żad­ne okłamy­wanie, tyl­ko niefor­tunna pomyłka.


nie-można-ko­goś-okłamy­wać-nie­chcący-jeżeli nie­chcący-wpro­wadziło ę-ko­goś-w błąd-to nie jest żad­ne-okłamy­wanie
krystyna siesickaniemożnako­gośokłamy­waćnie­chcącyjeżeli nie­chcącywpro­wadziło sięw błądto nie jest żad­neokłamy­wanietyl­koniefor­tunnapomyłkanie możnamożna ko­gośko­goś okłamy­waćokłamy­wać nie­chcącyjeżeli nie­chcący wpro­wadziło sięwpro­wadziło się ko­gośko­goś w błądto nie jest żad­ne okłamy­wanietyl­ko niefor­tunnaniefor­tunna pomyłkanie można ko­gośmożna ko­goś okłamy­waćko­goś okłamy­wać nie­chcącyjeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­gośwpro­wadziło się ko­goś w błądtyl­ko niefor­tunna pomyłka

Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę. -Nicholas Sparks
nie-mogłam-da­lej-ę-okłamy­wać-kłam­stwo um­niej­szyłoby-war­tość-naszych-przeżyć-a ja te­go-nie chcę
Praw­dzi­wej przy­jaźni nie można bu­dować na li­tości i trzy­maniu się ko­goś tyl­ko po to,żeby nie utonąć... -anja
praw­dzi­wej-przy­jaź-nie można-bu­dować-na li­toś-i trzy­maniu ę-ko­goś-tyl­ko-po tożeby-nie utonąć
Przep­raszam bar­dzo, ja to ser­ce od­dałam Pa­nu zu­pełnie nie­chcący, może je Pan zwrócić??  -Gold Fishy
przep­raszam-bar­dzo-ja to ser­-od­dałam-pa­nu-zu­pełnie-nie­chcący-może- pan-zwróć