Nie można ko­goś okłamy­wać nie­chcący. Jeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­goś w błąd, to nie jest żad­ne okłamy­wanie, tyl­ko niefor­tunna pomyłka.


nie-można-ko­goś-okłamy­wać-nie­chcący-jeżeli nie­chcący-wpro­wadziło ę-ko­goś-w błąd-to nie jest żad­ne-okłamy­wanie
krystyna siesickaniemożnako­gośokłamy­waćnie­chcącyjeżeli nie­chcącywpro­wadziło sięw błądto nie jest żad­neokłamy­wanietyl­koniefor­tunnapomyłkanie możnamożna ko­gośko­goś okłamy­waćokłamy­wać nie­chcącyjeżeli nie­chcący wpro­wadziło sięwpro­wadziło się ko­gośko­goś w błądto nie jest żad­ne okłamy­wanietyl­ko niefor­tunnaniefor­tunna pomyłkanie można ko­gośmożna ko­goś okłamy­waćko­goś okłamy­wać nie­chcącyjeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­gośwpro­wadziło się ko­goś w błądtyl­ko niefor­tunna pomyłka

Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę.Je­wa dała Ja­da­mo­wi skoszto­wać bo nie chciała sama. No i wszys­tko gra. Ja­dam też win­ny, a obo­je owoc­ni. Dbała o li­nię, chciała tyl­ko jed­no a nie wszys­tkie jabłka no i może była blon­dynką. Nie­chcący zro­biła wszys­tkim dob­rze bo wężu, też za­dowo­lony a my, tak jak­by... przez to ma­my poszerzo­ne horyzonty. Ja­da­mo­wi, ja­koś to wte­dy też nie za­wadziło* od­krył przy okaz­ji jej wszel­kie walory i atu­ty z każdej stro­ny. Hmmm... Zaw­sze mówiłem, że nie wi­na to Ewy lecz doj­rzałych jabłek. z cyk­lu, niedociągnięcia...W pięknym świecie baśni ,his­to­ri niez­wykłych , w kraine fan­tazji, mitów ,po­dań ,le­gend ,zu­pełnie nie­chcący ot tak mi­mowol­nie ,naj­prościej zwyczaj­nie można znalężć SIEBIE.Zaw­sze mnie py­tają, czy nie boję się, że pew­ne­go dnia stwier­dzę, że nie mam już żad­ne­go po­mysłu na film. To mi nie gro­zi. Boję się cze­goś zu­pełnie in­ne­go – że umrę za­nim zdążę sfil­mo­wać wszys­tkie mo­je pomysły.Praw­dzi­wej przy­jaźni nie można bu­dować na li­tości i trzy­maniu się ko­goś tyl­ko po to,żeby nie utonąć...Przep­raszam bar­dzo, ja to ser­ce od­dałam Pa­nu zu­pełnie nie­chcący, może je Pan zwrócić??